Informacje

REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)  

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

1) Sprzedawca – Górny & Górny Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000770918, NIP  6762561450 dostarczając Usługi za pośrednictwem Serwisu.

2) Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.

3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną oprowadzamy.pl

4) Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym 

5) Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi

6) Dostarczanie Produktów - sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.

7) Mail– adres poczty elektronicznej;

8) Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Usług zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3

Rodzaj i zakres działalności 

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na rezerwacji i sprzedaży usługi przewodnickiej w rozumieniu Ustawy o prowadzeniu działalności turystycznej.

§4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług/Towarów/* (należy wybrać jedną z wersji), tylko zaproszenie do składania ofert. 
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika do dnia realizacji zamówienia  od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy .
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli świadczenie polega naprzekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola „Akceptuj”.

§5

Składanie Zamówienia 

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:  
 2. b) wybór Usług oferowanych w Serwisie;
 3. c) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
 4. e) w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola „Akceptuj”.
 5. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.* (jeżeli niepotrzebne należy skreślić)

§6

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z oświadczeniem.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7

„Dostawa” Usługi  

 1. Zamówione  Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez pojawienie się na miejscu spotkania opisanym w mejlu

§8

Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

§9

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 2. a)    połączenie z siecią Internet,
 3. b)    przeglądarka internetowa
 4. c)    włączona obsługa Cookies i Java Script
 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w          ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Pliki o nazwie „Pliki cookie” to pliki tekstowe. Są one tworzone automatycznie przy użyciu przeglądarek internetowych podczas odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Pliki są wysyłane za pośrednictwem strony internetowej i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskane za pomocą pliku cookie są odczytywane tylko za pomocą strony internetowej, która utworzyła plik cookie, tj. Https://oprowadzamy.pl Witryna nie ma dostępu do plików cookie, których sama nie utworzyła i dla których nie udzielono dostępu.

Pliki „Cookie” są używane w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z witryny przez dostosowanie zawartości, która jest korzystna dla użytkownika za pośrednictwem witryny.

Kto jest administratorem danych?

Twoje dane osobowe są administrowane przez GÓRNY & GÓRNY HOLDING Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków), NIP: 6762561450; Kod: 0000770918, adres e-mail: kontakt@oprowadzzamy.pl

Jaki jest cel wykorzystania plików cookie przez Górny & Górny Holdings Sp. z o.o.?

Techniczne pliki cookie:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej
 • aby zarejestrować, czy wyrażono zgodę na pobieranie plików cookie

Marketingowe pliki cookie:

 • w celach marketingowych - Facebook (Facebook Pixel)
 • analityczne pliki cookie - Google Analytics

Powyższe działania oparte są na uzasadnionym interesie przedsiębiorcy

Jak długo przechowywane są pliki „cookie”?

„Sesyjne pliki cookie” - przechowywane na używanym urządzeniu do momentu opuszczenia strony przez użytkownika, np. wyłączając przeglądarkę internetową.

„Stałe pliki cookie” - istnieją do momentu ich ręcznego usunięcia lub wygaśnięcia (w zależności od ustawień przeglądarki).

Informujemy, że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Jak wycofać zgodę?

Niektóre pliki cookie są pobierane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy użytkownik wchodzi na stronę. Aby zablokować możliwość ich pobrania, należy użyć istniejącej metody dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform=Desktop

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=en_US

Brak możliwości zapisywania / odczytywania plików cookie może spowodować niepełne i nieprawidłowe działanie witryny, jednak korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Wszelkie pytania dotyczące naszych zasad można uzyskać, korzystając z adresu e-mail: kontakt@oprowadzamy.pl

§11

Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Usługę
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła/ opłaty dodatkowe
 3. Zapłata jest możliwa w formie:

Transakcji zawartej przez internetową bramkę płatności.

 1. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 2. Użytkownik  wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-              faktury.

§12

Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:

− oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

− skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@oprowadzamy.pl

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

− oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

− opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni

§13

Polityka prywatności

Od zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.

 1. Użytkownik wyraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”.
 2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej  w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj” również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 5. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
 7. a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 8. b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych                        udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z            naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 11. a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 12. b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 13. c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 14. d) Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do  przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 15. e) Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

§14

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.